TENISZ KLUBKÁRTYA

Általános Szerződési Feltételek

 

Hatályos: 2014. november 18. napjától

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Magyar Tenisz Szövetség (továbbiakban: MTSZ) által a Tenisz Klubkártya működtetésével megbízott Rendszergazda és a Kártyaigénylő, illetve Kártyabirtokos között a Tenisz Klubkártya igénylése, átvétele és használata során irányadó és alkalmazandó szerződéses feltételeket.

 

Fogalom meghatározások

 

1)      RENDSZERGAZDA: az MTSZ, illetve az általa megbízott jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.

 

2)      TENISZ KLUBKÁRTYA: a Klubkártya felirattal, MTSZ logóval, kártyaszámmal és a kártyaszámot tartalmazó QR kóddal ellátott, a Rendszergazda által kiadott és nyilvántartott plasztikkártya (továbbiakban: Klubkártya). 

 

3)      ADATLAP: a Klubkártya igényléséhez/pótlásához szükséges - az igénylő által olvashatóan és értelmezhetően kitöltendő és aláírandó - „Tenisz Klubkártya igénylő Adatlap” című formanyomtatvány (továbbiakban: Adatlap).

4)      WEB-ES KLUBKÁRTYA IGÉNYLŐ FELÜLET: a www.teniszkartya.hu honlapon a klubkártya igénylésére és adatmódosításra alkalmas, az Adatlappal azonos adatok kitöltésére alkalmas web-es felület.

 

5)      KÁRTYAIGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki a Klubkártya igénylése céljából az Adatlapot kitölti és aláírja, Rendszergazdának átadja, vagy kitölti a web-es klubkártya igénylő felület adatait.

 

6)      KÁRTYABIRTOKOS: Az a természetes személy, aki Magyarország közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és igénylése alapján Tenisz Klubkártyával rendelkezik.

 

7)      PARTNER: Az MTSZ-el szerződő, a Klubkártya elfogadására és kedvezménynyújtásra vonatkozó „Együttműködési Megállapodás”-t aláíró, és klubkártya elfogadóhelyein kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.

 

8)      ELFOGADÓHELY: MTSZ és Partner által aláírt „Együttműködési Megállapodás” 1. sz. mellékletében megadott kártyaelfogadó és kedvezményadó kereskedelmi, illetve szolgáltató egység.

 

9)      KEDVEZMÉNY: MTSZ és Partner által aláírt „Együttműködési Megállapodás” 2. sz. mellékletében felsorolt típusú és mértékű kedvezmény(ek), amelye(ke)t a Klubkártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az Elfogadóhelyen történő áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a Partner a kártyaelfogadó helyein biztosít.

 

 

2.         Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, módosulása, megszűnése

 

 

2.1         A Rendszergazda az ÁSZF-et az MTSZ székhelyén (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) kifüggeszti, elérhetővé teszi, valamint a Klubkártya honlapján (www.teniszkartya.hu) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét.

2.2         A Kártyaigénylő/Kártyabirtokos az Adatlap kitöltésével és aláírásával, vagy a www.teniszkartya.hu honlapon történő regisztrálás keretében kijelenti, hogy az ÁSZF-ben megfogalmazott feltételeket és rendelkezéseket megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3         A Kártyabirtokos és a Rendszergazda közötti - a Felek által alkalmazandó szabályokat rögzítő - szerződés akkor jön létre, amikor a Kártyaigénylő az Adatlapot személyesen - az előírásoknak megfelelően, szabályosan – kitöltötte, aláírta és a Rendszergazda rendelkezésére bocsátotta, vagy a Klubkártya honlapján kitölti a web-es klubkártya igénylő felületet, és ezáltal elfogadta az ÁSZF-et.

2.4         A szerződés hatályba lépésének napja minden esetben a Klubkártya átadásának/átvételének napja.

2.5         A Rendszergazda jogosult arra, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. A Rendszergazda a módosításról köteles haladéktalanul az internetes oldalán tájékoztató közleményt közzétenni.

2.6         A Rendszergazda és a Kártyabirtokos közötti szerződéses jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

-          a Kártyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatközlés, a Klubkártya jogosulatlan használata, stb.) esetén a Rendszergazda azonnali hatályú felmondásával, a felmondás közlésével, a kártya letiltásával,

-          a jogosultsági feltételek megszűnésével,

-          a Klubkártya érvényességi idejének lejártakor.

2.7         A Klubkártya érvényességi ideje 1 év, lejárata annak a hónapnak az utolsó napja, amely hónapban lejár az 1 év. Az érvényesség soron következő éves kártyadíj befizetésével automatikusan meghosszabbítódik, a lejárat napját követő naptól újabb egy évre!

 

 

 

3.         A Felek jogai és kötelezettségei

 

3.1         A Kártyaigénylő az Adatlapon, vagy a web-es klubkártya igénylő felületen köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Amennyiben a Kártyaigénylő valótlan, hamis vagy hiányos adatokat szolgáltat, a Rendszergazda jogosult a kártyaigénylést indoklás nélkül elutasítani.

3.2         A Kártyaigénylő adatait - amennyiben a kártyaigénylést követően a Klubkártya kiállítására, átadására valamilyen okból nem kerül sor - az MTSZ/Rendszergazda a Klubkártya informatikai rendszerében köteles törölni, azokat nem tárolhatja.

3.3         A Kártyaigénylő/Kártyabirtokos az adataiban bekövetkezett változást köteles 5 munkanapon belül a web-es klubkártya igénylő felületen módosításként átvezetni, vagy a Rendszergazdának írásban (levélben, vagy e-mail-en) bejelenteni.

3.4.        A Kártyabirtokos felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott.

3.5         A Kártyaigénylő/Kártyabirtokos adatait az MTSZ, illetve a Rendszergazda csak a Klubkártya előállításához, illetve megújításához szükséges mértékben és a Klubkártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének, kezelésének céljára kezelheti.

3.6         A Kártyabirtokos a Klubkártya adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.

3.7         A Kártyabirtokos jogosult a Klubkártyát birtokolni, használni, de a Klubkártya tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tulajdonosa az MTSZ.

3.8         A Kártyabirtokos – az Adatlap aláírása, vagy a web-es klubkártya igénylő felület kitöltése révén az ÁSZF elfogadásával - hozzájárul ahhoz, hogy az MTSZ és a Rendszergazda a Klubkártya üzemeltetése során a Kártyabirtokos által az Adatlapon rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje, továbbá a kártyaigénylés jogosságának megállapítása érdekében az igénybevételre való jogosultságot és a személyazonosító és lakcímadatokat ellenőrizze a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben, illetve az eredeti személyazonosító okmány és lakcímkártya megtekintésével.

3.9         A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Adatlapon, illetve a web-es klubkártya igénylő felületen megadott személyes adatokat az MTSZ és a Rendszergazda - személyazonosításra nem alkalmas módon - statisztikai célra felhasználja.

3.10       A Kártyabirtokos köteles a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.

3.11       Az MTSZ, illetve a Rendszergazda a kártyabirtokos adatait - a Klubkártyájának megszüntetését követően – legfeljebb 1 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni.

3.12       Az MTSZ, illetve a Rendszergazda felelősséggel tartozik azért, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben az MTSZ, illetve a Rendszergazda adatkezelése nem felel meg az Infotv-ben szabályozott követelményeknek, a Kártyabirtokos élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.

3.13       Az MTSZ, illetve a Rendszergazda - technikai akadályoztatás esetén – jogosult szüneteltetni a kártyaigénylést és gyártást, valamint a kedvezménynyújtást. Az ilyen körülményről a Rendszergazda köteles internetes oldalán tájékoztatást közzétenni.

3.14       Az MTSZ jogosult az Együttműködési Megállapodást megkötő Partnerek, illetve azok elfogadóhelyeinek adatait és az aktuális kedvezményeket a saját internetes oldalán közzétenni, illetve az általa megjelentetett kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni.

 

 

4.         A Klubkártya igénylése és rendelkezésre bocsátása

 

4.1       A Kártyaigénylő a Klubkártyát az alábbi módokon igényelheti:

     személyesen az Adatlap kitöltésével, aláírásával, leadásával az MTSZ által kijelölt helyeken,

     személyesen az Adatlap kitöltésével, aláírásával, leadásával egyéb Tenisz Klubkártya elfogadóhelyen,

     a Tenisz Klubkártya honlapjáról letöltött és szabályosan kitöltött, aláírt Adatlap elküldésével az MTSZ részére,

     a Tenisz Klubkártya honlapján (www.teniszkartya.hu), a web-es klubkártya igénylő felület kitöltésével.

4.2         Az Adatlap csak személyesen, a Kártyaigénylő (vagy törvényes képviselője) által saját kezűleg írható alá, meghatalmazásnak nincs helye.

4.3         Személyes igénylés esetén, az Adatlapon feltüntetett adatokat az ügyintéző jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak a Kártyaigénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatok összevetése útján.

4.4         Az Adatlapon, illetve a web-es klubkártya igénylő felületen megadott adatok ellenőrzése a nyilvános és közhiteles hatósági nyilvántartás adatai alapján történik, illetve ha valamely adat nem nyilvános és közhiteles, akkor a Rendszergazda a Kártyaigénylő által megadott adatokat valósnak fogadja el, és az adatok esetleges valótlanságából adódó felelősség kizárólag a Kártyaigénylőt terheli.

4.5         A Klubkártya átvétel módjáról és helyéről az igénylés során az Adatlapon, illetve a web-es klubkártya igénylő felületen lehet nyilatkozni.

4.6         A Klubkártya személyes átadás-átvétele történhet

-          az MTSZ irodában,

-          a Kártyaigénylő anyaklubjában (amelynek igazolt tagja), vagy

-          abban a teniszklubban, ahol a Kártyaigénylő rendszeresen játszik, vagy

-          azokon a versenyhelyszíneken, amelyek kártyaértékesítő helyként megadásra kerültek a Klubkártya honlapján (www.teniszkartya.hu), és kiválaszthatóak a web-es rögzítő felületen.

 

 

5.         A Klubkártya használata

 

5.1         A Klubkártyához kapcsolódó kedvezmények a Klubkártya átvételét követően igénybe vehetők.

5.2         A Kártyabirtokos a Klubkártya használatával az adott időszakban a Rendszergazdával szerződésben lévő Partner által biztosított kedvezményeket veheti igénybe, a Partner – szerződésben rögzített - klubkártya elfogadóhelyein.

5.3         A Klubkártyát elfogadó kedvezményadó Partner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Klubkártyával igénybe vehető kedvezmények más akciókkal összevonhatók-e.

5.4         Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek - autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobiltelefon egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. - esetén nem kötelező a Partner részéről.

5.5         Az MTSZ, illetve Rendszergazda fenntartja magának a jogot az általa nyújtott kedvezmények típusának, körének és mértékének megváltoztatására.

5.6         A Kártyabirtokos a Klubkártyához kapcsolódó kedvezményeket - az Elfogadóhelyeken igénybe vehető, regisztrált kedvezmény útján - személyesen érvényesítheti.

5.7         A Kártyabirtokos köteles a Klubkártyát az Elfogadóhelyen a kedvezmény igénybevételét megelőzően felmutatni, továbbá a Klubkártyát és a személyazonosításhoz szükséges okmány(ok)at a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából betekintésre átadni az Elfogadóhely képviselőjének, aki azt - a jogosultság megállapítását követően - köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

5.8         A Rendszergazda az aktuális Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket közzéteszi a Klubkártya honlapján (www.teniszkartya.hu), valamint a MTSZ székhelyén.

5.9         A Rendszergazda az esetleges változásról annak hatálybalépését megelőzően köteles a Klubkártya honlapján (www.teniszkartya.hu) tájékoztató hirdetményt közzétenni, továbbá a Kártyabirtokosokat e-mailben értesíti, megjelölve a változás hatálybalépésének időpontját.

5.10       Az MTSZ-el szerződött Partnerek a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen - az Elfogadóhely bejáratánál és a kasszánál - a Klubkártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó tájékoztatást, elfogadóhelyi matricát tesznek közzé.

5.11       A Kártyabirtokos a Klubkártya által kedvezményesen vásárolt terméket utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

5.12       Az érvénytelen (nem beazonosítható, letiltott, megszüntetett, vagy lejárt) Klubkártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

5.13       A Klubkártya kizárólag a kártyabirtokos által használható, nem átruházható.

5.14       Az Elfogadóhely képviselője megtagadja a Klubkártya elfogadását és jegyzőkönyv felvétele mellett a Klubkártyát bevonja és a Rendszergazdának átadja, amennyiben

     a Klubkártyát nem az arra jogosult személy használja;

     a Klubkártya felhasználója által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártyabirtokos adataival;

     a Klubkártya az Elfogadóhelyen üzemeltetett szoftver alapján tiltólistán szerepel.

5.15       A Klubkártya elfogadásának megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Klubkártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie a termék vásárlásának, illetve szolgáltatás igénybevételének ellenértékét, vagy elállhat a vásárlástól/szolgáltatás igénybevételétől.

 

 

6.         A Kártya letiltása, pótlása

 

6.1         Klubkártyát a Rendszergazda, illetőleg a Kártyabirtokos jogosult letiltani.

6.2         A Rendszergazda jogosult letiltani a Klubkártyát, ha

     a Klubkártya elvesztéséről, ellopásáról, illetve a Klubkártyával való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást;

     a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat.

6.3         A Kártyabirtokos köteles az MTSZ részére bejelenteni - legkésőbb az annak okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül -, ha a Klubkártyát elveszítette, ellopták vagy az megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a személyes adataiban változás következett be.

 

6.4         A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási kérelemnek - függetlenül annak közlési módjától - tartalmaznia kell a Kártyabirtokos nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakóhelyét. A Rendszergazda a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a Klubkártya letiltása végett.

6.5         A Klubkártya elvesztése, ellopása, illetve megrongálódása esetén a Kártyabirtokos az új kártya igénylésével azonos módon igényelheti a kártyapótlást.

6.6         A kártyapótlás révén kapott – más kártyaszámú - kártya átvételéig a Kártyabirtokos a kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

 

 

7.         Vegyes rendelkezések

 

7.1.        A Kártyabirtokos az ÁSZF hatálybalépésének időpontjától információ - illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a Rendszergazda segítségét, amely hivatalos nyitvatartási időben (H-CS: 9-16 óra, illetve pénteken: 9-14 óra között) érhető el az alábbi elérhetőségeken: 

Cím: [1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.], Telefon: [1-460-6807], E-mail: [info@teniszkartya.hu] és/ vagy - [help@huntenniscard.com]

 

7.2.        Az MTSZ irodában, illetve a Klubkártya honlapján (www.teniszkartya.hu) közzétett helyeken az alábbi tájékoztatások kérhetők:

     információszolgáltatás a kibocsátott Klubkártyákról, azok használatáról, megújításáról, letiltásáról;

     tájékoztatás az Elfogadóhelyekről.

7.3.        A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-el kapcsolatban az MTSZ nevében a Rendszergazda kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

7.4.        A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az adatok biztonságáért, megfelelő védelméért, az adatkezelésre vonatkozó mindenkori aktuális jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Rendszergazda a Klubkártya esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

7.5.        Az MTSZ és a Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:

     a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat;

     a Kártyabirtokos nem veszi át a Klubkártyát;

     a Kártyabirtokos a Klubkártyát nem rendeltetésének megfelelően használja;

     a szerződött Partnerek szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott magatartása, szerződésszegése esetén.

7.6.        A Kártyaigénylő az igénylés során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a Rendszergazda hírleveleinek és tájékoztató kiadványainak e-mailben való megküldéséhez.

7.7.        A Rendszergazda és a Kártyabirtokos között a Klubkártya konstrukcióval kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

7.8.        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók.

 

 

Jelen ÁSZF a hatálybalépés dátumától visszavonásig érvényes.

 

 

 

Magyar Tenisz Szövetség